Page 8 - הדרכה קלינית- קורס על בסיסי בית הספר לסיעוד אסף הרופא
P. 8

רפסה תיב תיירפס                                  ףס יאנתו יללכ עדימ
                      דועיסל רפסה תיבל המשרהה ךילהת
     ךילהת טוריפו םושירל םיאנת תמישר םכינפל .דועיסל ץראב ליבומה סופמקל םשריהל םתרחבש הדות
              .החלצהב .תולאש לע תונעלו רוזעל םכתושרל דומעל חמשנ דימת ןכ ומכ .המשרהה

                :ןייממ ןחבממ רוטפ                      :סרוקה תנוכתמ        לארשי תנידמב רכומ PhD ראות ילעב                     .הנשכ סרוקה ךשמ »

       תרכומ תומלתשה רגוב תדועת ילעב       »                ,'א םוי - דומילה םוי »
     םדוק תוירדנלק םינש 5 -ב )יסיסב לע סרוק(                  08:00-15:00 תועשה ןיב
              )2012 תנשמ( םושירה תנש

         םושיר ןחבמב תוחפל 70 ןויצ ילעב     »
                                     דומילה תועשבו םויב םייוניש ונכתי *
     ךלהמב ,ת\ךמסומ תו\חא דמעמל יתלשממ
         םושירה תנש םדוק תוירדנלק םינש 4
     )2013 תנשמ( תרכומה תומלתשהה תינכותל


         ןייממ ןחבמב הלעמו 70 ןויצ ילעב     »
      3 -ב , דועיסב תרכומ תומלתשה תינכותל                     :הלבקל ףס יאנת

      תנשמ( םושירה תנש םדוק תוירדנלק םינש

                          )2014
                                           לארשי בשות וא חרזא     »


                                   יושירב ,העובק ת/כמסומ תו/חא תדועת     »
                                          .לארשיב תואירבה דרשמ
                      :דומיל רכש
                                    .לארשי תנידמב רכומ ימדקא ראות      »

     ןחביהל םיכירצש םידמעומ – םושיר ימד             תוחפל 70 ןויצב ןייממ ןחבמב הדימע      »
      ₪ 100 .................................................ןייממה ןחבמב                  תו/חאכ תוחפל הנש לש יעוצקמ ןויסינ  »


      ₪ 50 ..........ןייממ ןחבממ םירוטפה םידמעומ      )םידומילה תליחת דעומל ןוכנ( ת/ךמסומ

                      דומיל רכש
     ₪ 2900..............דועיסה להנימ תויחנה יפ-לע


 8                                                       7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13