Page 6 - הדרכה קלינית- קורס על בסיסי בית הספר לסיעוד אסף הרופא
P. 6

קוריה סופמקה                                   סופמקה תלהנמ רבד


                        םימייקתמה דומילה ילולסמב ךתוניינעתה לע ךתוא תכרבמ ינא

                                      .אפורה ףסא דועיסל ימדקאה סופמקב
                        הדימעמה תינוגרא תוברת םייקמ אפורה ףסא דועיסל סופמקה
                            חתפל הניה סופמקה תרטמ .היישעה זכרמב דמולה תא

                         תיעוצקמ היישעל םילכו עדי תונקהל ,טנדוטסה תא םיצעהלו

                          םירגתא תלבוהו תוגיהנמ ,תישיא תוירחא ,תוחיטב השיגדמה
                         םישכרנ הלא לכ .תעה לכ חתפתמה תואירבה ךרעמב םייונישו

                          חותיפו עוצקמה יכרע תמנפה ךות ,תיתייווח המרב םידמלנו
          ןולא ילר ר"ד
                            תיעוצקמה תוחתפתהה ךשמהל סיסב םיווהמה ,תוגיהנמ
      ךות זכרמב לפוטמה תא הביצמש תוגיהנמ ,דועיסה תוגיהנמ תא םיווהמ סופמקה ירגוב .תימדקאהו

      תועצמאב ,הארוהה יכילהת רופיש לע תעה לכ דקוש סופמקה תווצ .לופיטה תורשו תוכיא לע שגד


                       ץראב םימדקתמהמ היצלומיס ירדח ,תויביטקארטניא תויגולונכט

           .טנדוטסו טנדוטס לכל ישיא יוולו המאתה ךות תאז לכ .תידומילה היווחה תא םיקימעמה


                                ץראב ליבומה סופמקל ףרטצהל ךל העיצמ ינא

                                   ! דיתעב דועיסה תוגיהנמב קלח תחקלו


 6                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11