Page 5 - הדרכה קלינית- קורס על בסיסי בית הספר לסיעוד אסף הרופא
P. 5

תינילק הכרדהתינילק הכרדה                                                                                     םיסיסב לע םיסרוק

                                                                                    תינילק הכרדה סרוק                                                                                            ךלש םיידיב דיתעה רוד
                                                                         ,תיתצובקו תינטרפ הכרדה תויונמוימ םימלתשמל הנקת תינכתה

                                                                                           .יוניש תלבוהו ןומיא תויונמוימ דצל

                                                                        ,םילפוטמ תכרדהל ןומיאהו הכרדהה תויונמוימב ושמתשי תומלתשהה ירגוב

                                                                                  .הדובעה תומוקמב יוניש יכילהת תלבוהו תוגיהנמ תנגפה
                                                                       ,אנדס לש תנוכתמב םייקתמ סרוקהמ לודג קלח אפורה ףסא סופמקב ונלצא
                                                                     וחני םימלתשמה .היצלומיס ירדחבו התיכב הכרדהו הארוה תויונמוימ לוגרת ךות

                                                                  ולבקיו ,OSCE – לוגרת ימי תרגסמב ,תויסיסב דועיס תויונמוימב 'א הנשמ םיטנדוטס

                                                                וא ,םימלתשמה לש אצומה תוקלחמב םייקתת תינילקה תוסנתהה .םהיעוציב לע בושמ

                                                                                  .סופמקה תוכירדמ תייחנה תחת ,םילוחה תיב תוקלחמב


                                                                     תוהמל סחיב תיעוצקמו תישיא םלוע תסיפת חתפל םימלתשמל רשפאי סרוקה

                                                                   .אבה רודה תרשכהב ומוקמו דיקפתה לדומ ,ךרדומ-ךירדמ יסחי ,תינילקה הכרדהה


    4                                                                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10