Page 2 - הדרכה קלינית- קורס על בסיסי בית הספר לסיעוד אסף הרופא
P. 2

םינינעה ןכות


        אפורה ףסאב ונלצא


 3 תינילק הכרדה סרוק 5 תלהנמה רבד          דועיסב תורשכהל לארשיב ליבומה זכרמה


 7 ףס יאנתו יללכ עדימ 9  הלבקו םושיר 11 רשק יטרפ


      םושירה ינחמב תחכומ החלצה               לארשיב לודגה הרשכהה זכרמ           הינח ירושיא                     תיעוצקמ היירפס
     תואירבו תודסבוסמ םיירהצ תוחורא              תוברת תוליעפו תיתחפשמ הריווא        24\7 הנימז םיבשחמ תתיכ                  ימיטניא הקנה רדח        םשרתהלו ונתוא רקבל ואוב ,םייחה יטביה לכב תיתוברת תמאתומ תינכות
   1   2   3   4   5   6   7